Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Trenčín sa uskutočnilo dňa 12. februára 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili piati uchádzači; jeden uchádzač písomne oznámil svoju neúčasť. Výberového konania sa zúčastnili štyria uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 12. februára 2021, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie Hodnotiaci
hárok

Ing. Tomáš Janík, MBA

143 47 190 1. hodnotiace-harky-Ing-Janik.pdf

Ing. Danka Kaššovicová, MBA

100 36 136 2. hodnotiace-harky-Ing-Kassovicova.pdf

MUDr. Rudolf Lintner, MBA

72 28 100 neuspel hodnotiace-harky-MUDr-Lintner.pdf

Ing. Zuzana Mokrášová

63 31 94 neuspela hodnotiace-harky-Ing-Mokrasova.pdf

Zloženie výberovej komisie:

predseda:

Ing. David Hlubocký

členovia

Ing. Iveta Griačová
Mgr. Vanda Tuchyňová
Mgr. Ladislav Doša
Juraj Toporčák, MSc.