Podľa Štatútu Rady duševného zdravia, uverejneného vo Vestníku MZ, ročník 55, 2007, čiastka 8 – 10, z 22.3.2007 je Rada duševného zdravia poradným orgánom ministra a Ministerstva zdravotníctva SR pri tvorbe a realizácii Národného programu duševného zdravia. Rada sleduje, koordinuje a vyhodnocuje plnenie úloh národného programu a analyzuje jeho realizáciu.

  Národný program duševného zdravia
Plnenie Národného programu duševného zdravia za roky 2004 – 2015:

2014 – 2015
Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2014 – 2015
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24792

2015
Poskytnutie dotácie na projekty podporujúce duševné zdravie
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2244000&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2243976&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2244016&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2244031&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2243955&l=sk

2012 – 2013
Informácia o splnení úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2012 – 2013
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23503

Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2012 – 2013
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21361

2008 – 2010
Informácia o splnení Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2008 – 2010
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19460

Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2008 – 2010
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=1779

2006 – 2007
Správa o plnení úloh Národného programu duševného zdravia za obdobie rokov 2006 – 2007
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=6755

2005 – 2015
Návrh Plánu realizácie Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2005 – 2015
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=3757

2004
Návrh Národného programu duševného zdravia
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=5123

Sekcia zdravia MZ SR – duševné zdravie detí a dospelých
Odbor zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia MZ SR zabezpečoval a plnil v oblasti duševného zdravia detí a dospelých nasledovné úlohy:

2016
The Joint Action on Mental Health and Well-being (2012 – 2016)
http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/

MENTAL HEALTH AND SCHOOLS - Joint Action on Mental Health and Well-being
Situation analysis and recommendations for action
http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/assets/docs/publications/WP7%20Final.pdf

MENTAL HEALTH IN EDUCATION POLICIES
http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/assets/docs/publications/PolicyBrief%20Education.pdf

Národný program starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=1380
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=18101
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19752
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21094
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22498
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23588
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24666
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=8013

2015
Poskytnutie dotácie na projekty podporujúce zdravie detí a mládeže
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2235794&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2235437&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2234945&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2238010&l=sk

II. Národný workshop „Duševné zdravie a well-being detí a mladistvých na Slovensku”
(28.10.2015)

2014
Všeobecný komentár OSN č. 15 (2013) Právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu (článok 24)
http://www.health.gov.sk/Clanok?dohovor-o-pravach-dietata-zdravie

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23179

I. Národný workshop „Duševné zdravie a well-being detí a mladistvých na Slovensku”
(11.9.2014)

2013
Piata pravidelná návšteva Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského
či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) v Slovenskej republike v roku 2013

http://www.cpt.coe.int/en/states/svk.htm

Národný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22399

2012
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o príznakoch a diagnostike zanedbávania, týrania alebo zneužívania maloletej osoby a o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní podozrenia na zanedbávanie,
týranie alebo zneužívanie maloletej osoby
zo dňa 27. decembra 2012
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2012/vestnik-39-60-2012.pdf.

Mental Health Systems in OECD Countries
http://www.oecd.org/els/health-systems/mental-health-systems.htm

2011
Mental health Atlas
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44697/1/9799241564359_eng.pdf

Zoznam zariadení a organizácií poskytujúcich špeciálno-pedagogické, pedagogicko-psychologické poradenstvo
http://www.health.gov.sk/Clanok?zoznam-zariadeni-a-organizacii-poskytujucich-specialno-pedagogicke-pedagogicko-psychologicke-poradenstvo

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe
pri informovaní rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením
o výchovnom, psychologickom a špeciálno-pedagogickom poradenstve a prevencii
zo dňa 15. júla 2011
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2010/vestnik_17-18_2011.pdf.

Vyhláška č. 229/2011 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. júla 2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku
a psychologického posudku
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_skup1.asp?skupina=1
http://www.health.gov.sk/?vyhlasky

2010
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o prevencii násilia medzi pacientmi hospitalizovanými v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť zo dňa 28. mája 2010

http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2009/vestnik_12-18_2010.pdf.

2009
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k používaniu obmedzovacích prostriedkov u pacientov v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť zo dňa 30. júna 2009
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2009/vestnik_25_2009.pdf.

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podpore výživy dojčiat a batoliat dojčením zo dňa 20. novembra 2009
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2009/vestnik_54-55_2009.pdf.

Štvrtá periodická návšteva Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského
či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) v Slovenskej republike v roku 2009

http://www.cpt.coe.int/en/states/svk.htm

Vyhláška č. 418/2009 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. októbra 2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1
http://www.health.gov.sk/?vyhlasky

Vyhláška č. 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov -
Príloha č. 5 – Minimálne požiadavky na úroveň telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel a spôsob ich posudzovania – (pravidelná novelizácia).

 

Aktualizované: 25. februára 2016