Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Subjekty hospodárskej mobilizácie

Subjekty hospodárskej mobilizácie rezortu zdravotníctva – lôžkové

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  plní a zabezpečuje opatrenia hospodárskej mobilizácie, okrem iných úloh aj v organizácii zdravotníckeho zabezpečenia formou vytvorenia siete subjektov hospodárskej mobilizácie z poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí disponujú potrebnými zdravotníckymi kapacitami a vytvárajú rozšírený lôžkový fond  /RLF/ a udržiavajú lôžkový fond Slovenskej republiky vo vládou SR stanovenom počte. Plnením tejto úlohy ministerstvo zdravotníctva tak realizuje príslušné ustanovenia ústavného zákona číslo 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších zmien a doplnení, zákona č. 179/2011o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a uznesenia vlády SR č. 474 z 19. septembra 2012 k návrhu na zabezpečenie lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.“

Platný od 1.1. 2013 Vysvetlívky:
  • SHM - Subjekt hospodárskej mobilizácie 
  • RLF - Rozšírený lôžkový fond

Prehľad subjektov hospodárskej mobilizácie

Bratislavský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia Záväzný
počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 950 330 293
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 420 - -
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava 270 - -
Spolu 3 640 330 293

Trnavský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia Záväzný
počet lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica Trnava 700 300 36
Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a. s. 540 150 22
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 400 150 19
Nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 400 - 17
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany 250 - 3
Spolu 2 290 600 97

Nitriansky kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia Záväzný počet lôžok RLF Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica Nitra 900 350 46
Nemocnice s poliklinikami, n. o., ZZ Levice 380 100 22
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 820 200 22
FORLIFE n. o., Všeobecná nemocnica Komárno 450 - 19
Nemocnice s poliklinikami, n. o., ZZ Topoľčany 400 - 13
Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 120 - 8
Spolu
3 070
650 130

Trenčiansky kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia Záväzný počet lôžok RLF Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica Trenčín 950 300 65
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 530 - 17
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 600 150 22
Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n. o. 250 - 9
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. 175 - -
Nemocnica s poliklinikou Myjava 260 - -
Spolu 2 765 450 113

Žilinský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia Záväzný počet lôžok RLF Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 900 340 75
Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 400 - 43
Univerzitná nemocnica Martin 1 000 300 29
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 500 - 19
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 400 - 23
Nemocnica s poliklinikou Trstená 400 - 5
Spolu 3 600 640 194

Banskobystrický kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia Záväzný počet lôžok RLF Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 1 090 300 79
Nemocnica Zvolen, a. s. 390 100 20
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o. 530​ 150 27
Nemocnice a polikliniky, n. o., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 460 150 30
Nemocnice a polikliniky, n. o., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom 280 - 15
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. 260 - 10
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 130 - -
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica 140 30 -
Spolu 3 280 730 181

Prešovský kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia Záväzný počet lôžok RLF Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 400 350 75
Nemocnica Poprad, a. s. 570 200 69
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o. 260 80 12
Nemocnica Snina, s. r. o. 200 50 -
Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. 380 170 26
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov 410 - 13
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa 250 - 10
Vranovská nemocnica, n. o., Vranov nad Topľou 370 - 10
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 400 - -
Spolu 4 240 850 215

Košický kraj

Názov ústavného zdravotníckeho zariadenia Záväzný počet lôžok RLF Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 500 400 126
Detská fakultná nemocnica Košice 210 - -
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 300 - 29
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 530 300 25
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a. s.
600 280 67
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, a. s., Rožňava 330 150 17
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. 200 - -
Spolu 3 670 1 130 264

Celkový záväzný počet lôžok RLF v ústavných zdravotníckych zariadeniach: 26 555

Prehľad subjektov hospodárskej mobilizácie
v ktorých sa nebude vytvárať rozšírený lôžkový fond , ale ktoré budú udržiavať stanovenú lôžkovú kapacitu pre krízové situácie

Bratislavský kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia Počet lôžok
Národný onkologický ústav Bratislava 250
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Bratislava 200
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 460
Spolu 910

Nitriansky kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia Počet lôžok
Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie 410
Spolu 410

Žilinský kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia Počet lôžok
Psychiatrická liečebňa Sučany 250
Spolu 250

Banskobystrický kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia Počet lôžok
Národné rehabilitačné centrum, Kováčová 200
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 290
Spolu 490

Košický kraj

Názov zdravotníckeho zariadenia Počet lôžok
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec 200
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice 160
Spolu 360
Celkový počet lôžok v špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadeniach: 2 420 (počet lôžok je rovnaký ako v súčasnosti)

Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti určení ako subjekty hospodárskej mobilizácie
v rezorte Ministerstva obrany SR

Názov zdravotníckeho zariadenia Počet lôžok RLF
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica 510
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s., Piešťany 685
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a. s. 200
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s. 200
Spolu 1 595

Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti určení ako subjekty hospodárskej mobilizácie
v rezorte Ministerstva vnútra SR

Názov zdravotníckeho zariadenia Počet lôžok RLF
Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava 140
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianske Teplice 100
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské kúpele 100
Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá Liptovský Ján 100
Spolu 440