Základné ustanovenia

Čl. 1

(l) Štatút Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy ministerstva, ustanovuje zásady činnosti a zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy ministerstva k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.

(2) Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ministerstva uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku ministerstva.

 

Čl. 2

(l) Ministerstvo pôsobí na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 347/l99O Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

(2) Ministerstvo je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.1)

(3) Ministerstvo je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.

(4) Sídlom ministerstva je Bratislava.

 

Čl. 3

Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) zdravotnú starostlivosť,

b) ochranu zdravia obyvateľstva,

c) zdravotnícke školy,

d) ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

e) prírodné liečebné kúpele,

f) prírodné liečivé zdroje,

g) prírodné zdroje minerálnych vôd.2)

 

Čl. 4

Hlavné úlohy ministerstva

(l) Ministerstvo v rámci vymedzenej pôsobnosti plní na jednotlivých úsekoch najmä úlohy uvedené v odsekoch 2 až 6.

(2) V oblasti zdravotnej starostlivosti,3)

a) vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky a určuje koncepcie jednotlivých medicínskych odborov,

b) ustanovuje sústavu zdravotníckych zariadení a určuje ich sieť,

c) odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,

e) zabezpečuje koordináciu zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy a mimovládnymi organizáciami Slovenskej republiky,

f) stará sa o rozvoj lekárskej vedy, biomedicínskych vied, o výskumnú činnosť v zdravotníctve a o uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,

g) vydáva stanoviská a schvaľuje výstavbu zdravotníckych zariadení a schvaľuje používanie zdravotníckej techniky,

h) zabezpečuje jednotné riadenie prípravy zdravotníctva na obranu štátu,

i) riadi a vykonáva kontrolnú činnosť,

j) zriaďuje štátne špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, nemocnice s poliklinikou II. a III. typu a fakultné nemocnice, vysokošpecializované odborné ústavy, psychiatrické liečebne a psychiatrické nemocnice, odborné liečebné ústavy, zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami, zariadenia na výchovu, výučbu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a na prípravu iných odborných pracovníkov na výkon práce v zdravotníctve, kontrolné a referenčné zdravotnícke zariadenia, zdravotnícke vedeckovýskumné a vývojové pracoviská, kúpeľné liečebne,

k) rozhoduje o povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(3) V oblasti ochrany zdravia4) najmä

a) vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,

b) riadi celoštátne programy ochrany a podpory zdravia, ktoré plnia zdravotnícke zariadenia, a odborne usmerňuje tie, ktoré riadia iné odvetvia a organizácie,

c) koordinuje činnosť na ochranu zdravia v Slovenskej republike a koordinuje činnosť na ochranu zdravia s inými štátmi,

d) v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na zdravie ustanovuje limity a hodnoty prípustnej záťaže škodlivými faktormi z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,

f) riadi a vykonáva štátny zdravotný dozor,

g) odborne usmerňuje ochranu zdravia a výchovu k zdraviu,

h) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany zdravia,

i) nariaďuje opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku a opatrenia pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách, ak ich treba vykonať celoštátne,

j) nariaďuje opatrenia na zdravotnícku ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,

k) dáva súhlas na výrobu, dovoz a použitie očkovacích látok, sér, biologických diagnostických prípravkov, antimikróbových látok na laboratórne testovanie a dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných prípravkov,

l) riadi a organizuje očkovanie, nariaďuje mimoriadne očkovanie a schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok,

m) v súlade so súčasnými poznatkami vedy určuje zásady zdravej výživy obyvateľstva a odporúčané výživové dávky pre jednotlivé skupiny obyvateľstva.

(4) V oblasti zdravotníckych škôl2)

a) riadi a kontroluje odbornú pedagogickú činnosť na stredných školách,

b) zriaďuje štátne stredné zdravotnícke školy,

c) zaraďuje stredné zdravotnícke školy do siete škôl.

(5) V oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov2)

a) riadi a kontroluje výchovu a výučbu v ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve,

b) určuje výučbové základne pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve,

c) ustanovuje formy a spôsob ďalšieho vzdelávania.

(6) V oblasti prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd5)

a) zriaďuje prírodné liečebné kúpele,

b) navrhuje vláde Slovenskej republiky vyhlásiť územie za kúpeľné miesto, vydanie štatútu kúpeľného miesta a určenie ochranného pásma,

c) určuje a vydáva nevyhnutné, dočasné ochranné opatrenia pre prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd a klimatických podmienok priaznivých na liečenie,

d) vykonáva dozor nad dodržiavaním opatrení na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a klimatických podmienok priaznivých na liečenie,

e) vyhlasuje prírodné zdroje za prírodné liečivé zdroje a za prírodné zdroje minerálnych stolových vôd a rozhoduje o ich využití a správe a vyhlasuje klimatické podmienky za priaznivé na liečenie,

f) vydáva záväzné posudky pre územné, stavebné, kolaudačné a vodohospodárske konanie, na vykonávanie činností podliehajúcich banskému zákonu a na vykonávanie iných prác, na ktoré je potrebný záväzný posudok,

g) vydáva záväzné stanovisko k vykonávaniu geologických prác súvisiacich s vyhľadávaním a ochranou liečivých zdrojov v ochranných pásmach liečivých zdrojov prvého stupňa a vnútorných kúpeľných územiach,

h) vykonáva kontrolu nad balneotechnickými a plniarenskými zariadeniami a balneoterapeutickými prevádzkami z hľadiska dodržiavania špeciálnych prevádzkovo-technických a technologických postupov a noriem.

 

Čl. 5

Iné úlohy ministerstva

Ministerstvo ďalej plní úlohy

a) na úseku financovania

l. vypracúva návrh rozpočtu rozpočtovej kapitoly vrátane finančných vzťahov k Štátnemu fondu zdravia a koordinuje účasť organizácií v pôsobnosti ministerstva a Štátneho fondu zdravia na zostavení tohto návrhu,6)

2. sumarizuje účtovné závierky rozpočtových a príspevkových organizácií, sumár predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky,6)

3. plní úlohy zakladateľa štátnych podnikov a úlohy vyplývajúce z funkcie zriaďovateľa zdravotníckych zariadení,7)

4. vydáva súhlas k zriadeniu rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní a vykonáva štátny dozor nad zdravotným poistením,8)

5. pripravuje koncepčné podklady na privatizáciu zdravotníckych zariadení a posudzuje privatizačné projekty,9)

b) na úseku správy štátnych fondov vykonáva správu Štátneho fondu zdravia,l0)

c) na úseku legislatívno-právnom

l. pripravuje a predkladá návrhy zákonov a nariadení vlády, a vydáva v medziach splnomocnení všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti zdravotníctva,11)

2. zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov pripravovaných inými ústrednými orgánmi,11)

3. rozhoduje v správnom konaní vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,12)

d) na úseku medzinárodných vzťahov

l. zabezpečuje spoluprácu v oblasti zdravotníctva s inými štátmi a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohôd,13)

2. zabezpečuje úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky vo Svetovej zdravotníckej organizácii ako aj odborný styk s Radou Európy,14)

e) na úseku kontrolnej činnosti

l. plní úlohy systému kontroly podľa zákona o kontrole v štátnej správe,15)

2. zabezpečuje vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov,16)

f) na úseku zvláštnych úloh

zabezpečuje ochranu štátneho a služobného tajomstva a metodicky riadi v tomto smere organizácie rezortu,17)

g) na úseku obrany

l. zabezpečuje a kontroluje prípravu rezortu na obranu,18)

2. riadi úlohy hospodárskej mobilizácie rezortu,19)

3. spracúva krízové plány rezortu pre obdobie brannej pohotovosti štátu a mimoriadnych udalostí,19)

4. zostavuje návrh rozpočtu na financovanie úloh hospodárskej mobilizácie a prípravy teritória štátu na obranu,20)

5. plní úlohy zdravotníctva na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,21)

6. podieľa sa na zabezpečení tvorby mobilizačných rezerv v rezorte.22)

 

Zásady činnosti a organizácie ministerstva

Čl. 6

(l) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinnosti.

(3) Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.

(4) Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti ministerstva plní úrad ministerstva. Na čele úradu ministerstva je vedúci úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.

(5) Na ministerstve sú tieto stupne riadenia

a) minister,

b) štátny tajomník a vedúci úradu,

c) generálny riaditeľ sekcie,

d) riaditeľ odboru,

e) vedúci oddelenia.

 

Čl. 7

(l) Na zabezpečenie štátneho dozoru nad opatreniami na ochranu a rozvoj prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd a na zabezpečenie ich využitia je na ministerstve zriadený Inšpektorát kúpeľov a žriediel.23)

(2) Na plnenie úloh ministerstva na úseku ochrany zdravia obyvateľstva je na ministerstve ustanovená funkcia Hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktorého vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky.24)

 

Čl. 8

(l) Ministerstvo sa organizačne člení na sekcie. Sekcie sa členia na odbory a odbor sa môže členiť na oddelenia. Minister môže zriadiť samostatný odbor alebo samostatné oddelenie, prípadne iný špecializovaný útvar ministerstva.

(2) Sekcia je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh ministerstva podľa vymedzených okruhov špecifických, odborných činností.

(3) Organizačné útvary ministerstva riadia vedúci zamestnanci ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ sekcie, odbor riadi riaditeľ odboru a oddelenie riadi vedúci oddelenia. Kanceláriu ministra riadi riaditeľ.

(4) Vnútornú organizačnú štruktúru ministerstva, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy organizačných útvarov ministerstva, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok ministerstva.

(5) Práva a povinnosti zamestnancov ministerstva ustanovené Zákonníkom práce bližšie určuje pracovný poriadok ministerstva vydaný podľa § 82 Zákonníka práce.

 

Čl. 9

(l) Ministerstvo sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, štatútom a organizačným poriadkom ministerstva, vnútornými organizačno–riadiacimi aktmi ministerstva a plánom hlavných úloh ministerstva, ktorý nadväzuje na plán práce vlády Slovenskej republiky a plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

(2) Ministerstvo uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že

a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu plnenia úloh,

b) úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré sa ich týkajú,

c) využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy,

d) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej povahy,

e) účelne využíva prostriedky organizačnej a výpočtovej techniky a formy tímovej práce.

(3) Na zabezpečenie plnenia nevyhnutných úloh ministerstva zriaďuje minister kolégium ministra a môže zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné poradné orgány. Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou ministerstva.

 

Vzťahy ministerstva k ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom a organizáciám

Čl. 10

(l) Ministerstvo spolupracuje s ústrednými orgánmi Slovenskej republiky na uskutočňovaní štátnej zdravotnej politiky v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.25)

(2) Ministerstvo poskytuje ostatným ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky informácie a podklady z oblasti svojej pôsobnosti potrebné na plnenie ich úloh.25)

(3) Ministerstvo požaduje od ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky informácie a podklady potrebné na plnenie svojich úloh. V rozsahu dohodnutom s týmito orgánmi požaduje potrebné údaje aj od orgánov im podriadených.25)

(4) Ministerstvo v oblasti svojej pôsobnosti riadi štátnu správu vo veciach zdravotníctva vykonávanú krajskými a okresnými úradmi26) vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií rozvoja úseku zdravotníctva, preskúmaním rozhodnutí a kontroluje ich výkon.

 

Čl. 11

Ministerstvo osobitne spolupracuje najmä s

a) Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri

1. určovaní povolených hodnôt záťaže jednotlivých zložiek životného prostredia z hľadiska dopadov na zdravie človeka,

2. zabezpečovaní podmienok na výkon regeneračných a rekondičných pobytov a speleoterapie v osobitne na to určených jaskynných priestoroch,

3. navrhovaní štatútov kúpeľných miest a určovaní ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.

b) Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

l. na tvorbe koncepcie štátnej zdravotnej politiky,

2. pri organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrane zdravia ľudí,

3. pri stanovení kritérií pre posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce v doprave,

4. v otázkach rizikovosti práce.

c) Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

1. na tvorbe koncepcie štátnej zdravotnej politiky,

2. pri organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrane zdravia ľudí,

3. pri stanovení podmienok zdravotnej spôsobilosti na výkon profesií,

4. v otázkach rizikovosti práce,

5. pri zabezpečovaní plnenia úloh vyplývajúcich pre ministerstvo z rozhodnutí a opatrení orgánov na ochranu zdravia v oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením.

d) Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pri

1. vytváraní koncepcie transformačného procesu za odvetvie,

2. predkladaní a posudzovaní základných privatizačných projektov a konkurenčných privatizačných projektov,

3. prijímaní opatrení na ponechanie dočasnej alebo trvalej účasti štátu v strategicky významných podnikoch a v podnikoch s výrazným postavením na trhu s výkonom vlastníckych práv zakladateľom,

4. udelení súhlasu na predaj majetku štátnych podnikov v likvidácii,

5. dodržiavaní predmetu zdravotníckej činnosti v privatizovaných subjektoch.

e) Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

1. pri organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrane zdravia ľudí,

2. pri stanovení podmienok zdravotnej spôsobilosti na výkon profesií a činností v stavebnej výrobe a výrobe stavebných látok,

3. v otázkach rizikovosti práce,

4. pri spracúvaní a zabezpečovaní programu verejných prác podmieňujúcich rozvoj infraštruktúry územia,

5. pri stanovení hygienických požiadaviek na stavebné výrobky a bývanie.

f) Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky

1. pri tvorbe koncepcie štátnej zdravotnej a výživovej politiky,

2. pri organizovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrane zdravia ľudí,

3. pri stanovení podmienok zdravotnej spôsobilosti na výkon profesií,

4. v otázkach rizikovosti práce,

5. pri tvorbe Potravinového kódexu Slovenskej republiky,

6. pri príprave a schvaľovaní právnych predpisov o cudzorodých látkach a mikrobiologických požiadavkách v súvislosti s výrobou, distribúciou a skladovaním potravín.

g) Ministerstvom obrany Slovenskej republiky

l. pri vypracovaní úloh štátnej zdravotnej politiky a pri plnení úloh prípravy štátu na obranu,

2. pri organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ochrane zdravia ľudí,

3. pri stanovení podmienok zdravotnej spôsobilosti na výkon profesií,

4. v otázkach rizikovosti práce.

h) Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

pri evidovaní kúpeľných území a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd v katastri nehnuteľností.

i) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri

1. vypracúvaní koncepcií sociálnej politiky, zdravotnej politiky a štátnej rodinnej politiky pri tvorbe príslušných právnych predpisov a pri tvorbe programov podpory zamestnanosti,

2. vypracúvaní koncepcií a príprave návrhov právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

3. zabezpečovaní posudkovej činnosti.

j) Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri

1. vypracovaní návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, najmä z hľadiska návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly,

2. zostavovaní štátneho záverečného účtu na základe záverečného účtu rozpočtovej kapitoly,

3. vypracúvaní koncepcií a analýz v oblasti zdravotnej politiky,

4. tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti sféry zdravotníctva.

k) Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

1. spolupracuje pri hodnotení činnosti krajských a okresných úradov, pri príprave opatrení týkajúcich sa ich výstavby a činnosti a pri odbornej príprave ich zamestnancov a určovaní ich počtu,

2. podieľa sa na zostavovaní návrhu rozpočtu krajských úradov a pri jeho zmene za úsek zdravotníctva.

l) Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky

1. v oblasti dozoru nad ochranou zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia,

2. v oblasti havarijného plánovania, najmä vo vzťahu na ochranu obyvateľstva pred účinkami ionizujúceho žiarenia a vyhodnocovanie radiačnej situácie pri radiačnej havárii na území alebo mimo územia Slovenskej republiky,

3. v oblasti vzájomného vyrozumievania a varovania dotknutých štátov v prípade vzniku jadrovej alebo radiačnej udalosti na území alebo mimo územia Slovenskej republiky,

4. pri ilegálnom dovoze, vývoze a tranzite jadrových materiálov a rádioaktívnych látok.

m) Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

v oblasti konzultácie sporných otázok a stanovísk k predmetom priemyselnej ochrany v oblasti zdravotníctva.

n) S ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy

pri príprave rezortných predpisov a smerníc v oblasti zdrvotníctva.

 

Čl. l2

Ministerstvo spolupracuje so stavovskými organizáciami, profesiovými združeniami a združeniami občanov pri uskutočňovaní štátnej zdravotnej politiky a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.27)

 

Záverečné ustanovenia

Čl. l3

Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak

a) došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh ministerstva

1. zrušením právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, na základe ktorých plní ministerstvo úlohy,

2. vydaním nových právnych predpisov, alebo iných riadiacich aktov, obsahujúcich úlohy pre ministerstvo,

3. presunom pôsobnosti ministerstva na iný ústredný orgán štátnej správy, alebo orgán miestnej štátnej správy alebo územnú samosprávu,

b) má dôjsť k závažným zmenám v zásadách činnosti alebo zásadách organizácie ministerstva nad rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom.

 

Čl. l4

Zrušuje sa Štatút Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky schválený uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z l5. februára l989 č. 52 v časti týkajúcej sa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Čl. l5

Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 149 z 3. marca l998 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.

 

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/l995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/l996 Z. z.

2) Zákon č. 347/l99O Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3) § 24 ods. l a 2, § 3l ods. l a 2, § 54 ods. 6 a § 74 ods. l a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/l994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/l996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § l9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/l994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

e) ustanovuje zásady na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ochorení podmienených prácou,

5) § 60, 6l, 64, 65 a 75 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/l994 Z. z.

6) § 8 a l6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/l995 Z. z.

7) § l2 ods. l zákona Slovenskej národnej rady č. lll/l990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/l995 Z. z.

8) § 3l a 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/l994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

9) § 8 ods. l zákona Slovenskej národnej rady č. 92/l99l Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

10) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. l93/l992 Zb. o Štátnom fonde zdravia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 242/l994 Z. z.

11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/l996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

12) Zákon č. 7l/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

l3) § 27 ods. 3 zákona č. 347/l99O Zb. v znení neskorších predpisov.

14) Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 958 z l5. decembra l992.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. lO/l996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

16) Vládna vyhláška č. l50/l958 Ú. v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich.

17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. lOO/l996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

18) § 27 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/l99O Zb. v znení neskorších predpisov.

19) Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o opatreniach hospodárskej mobilizácie (reg. v č. 54/l993 Zb.).

20) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/l996 Z. z. o štátnom rozpočte a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

21) § 7 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/l994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/l996 Z. z.

22) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/l994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

23) § 75 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/l994 Z. z.

24) § l8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/l994 Z. z.

25) § 30 ods. l zákona č. 347/l990 Zb. v znení neskorších predpisov.

26) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/l996 Z. z.

27) Zákon Slovenskej národnej rady č. l3/l992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore, zákon Slovenskej národnej rady č. 27/l992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, zákon Slovenskej národnej rady č. l4/l992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskej komore zubných technikov.