Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 7/2021


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

„Petícia za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín (ďalej len „DONsP")“

My, podporovatelia petície žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR a Žilinský samosprávny kraj, aby zastavili a odmietli akékoľvek kroky smerujúce k faktickému zrušeniu ktoréhokoľvek z fungujúcich oddelení DONsP: chirurgické, ortopedické, centrálne operačné sály, interné, gynekologicko-pôrodnícke, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, neurologické, novorodenecké, detské.
Avizovanou optimalizáciou siete nemocníc hrozí transformácia DONsP z úrovne „Regionálna na úroveň „Komunitná, čo by znamenalo faktické zrušenie menovaných fungujúcich oddelení DONsP a ich nahradenie oddeleniami poskytujúcimi už len prevažne následnú a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť, čím by došlo k zásadnému obmedzeniu dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v celom regióne Oravy s takmer 140 000 obyvateľmi“.

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
33 647 

Dátum doručenia:
8.10.2021

Dátum vybavenia:
21.12.2021

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 8.10.2021 bolo do podateľne MZ SR doručených so sprievodným listom zo dňa 8.10.2021 označeným vo veci ako „Sprievodný list k petícii „Petícia za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín (ďalej len „DONsP")“ v prílohe 2 823 kusov petičných hárkov v listinnej podobe s označením „Petícia za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín (ďalej len „DONsP")“ a zoznamom 8 064 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu v elektronickej podobe prostredníctvom portálu www.peticie.com. Sprievodný list bol podpísaný predsedom petičného výboru a súčasne ako osobou určenou za zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“). V sprievodnom liste bolo uvedené, že petícia prebiehala dvoma spôsobmi – elektronickou formou na portáli www.peticie.com a osobným zberom podpisom a petíciu podporilo celkom 33 647 občanov, ktorí žiadali MZ SR, citujeme:

Kancelária ministra zdravotníctva postúpila doručenú dokumentáciu z vecnej príslušnosti v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení na vybavenie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci so Sekciou reformnej agendy.
           
ÚKDaS ako organizačný útvar MZ SR v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení vecne príslušný na vybavovanie petícií v zmysle zákona o petičnom práve v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MZ SR sprievodný list spolu s prílohami prijal. ÚKDaS a po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných zákonom o petičnom práve zistil, že podanie označené ako „Petícia za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín s 2 823 kusmi petičných hárkov v listinnej podobe a zoznamom 8 064 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu v elektronickej podobe, je petíciou podľa cit. zákona, ktorú ÚKDaS zaevidoval v Osobitnej správe registratúry ako petíciu pod sp. zn. Pet 7/2021.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je  povinné vybaviť doručenú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Súčasne vzhľadom na skutočnosť, že petíciu podporilo svojimi podpismi viac ako 10 000 osôb, je MZ SR povinné postupovať pri jej vybavovaní aj v zmysle ustanovenia § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie predmetnej petície osobitným listom zo dňa 10.11.2021 v súlade s ustanoveniami § 5 v spojení s § 5d zákona o petičnom práve oznámilo zástupcovi, že petíciu vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve zástupcovia MZ SR prerokovali predmetnú petíciu so zástupcom a členmi petičného výboru na MZ SR dňa 15.12.2021.

V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 v spojení s § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve MZ SR predložilo zástupcovi písomné oznámenie výsledku vybavenia petície.

Na úvod si dovoľujeme uviesť, že sme začiatkom leta 2021, po ukončení prvej fáze analýz, zahájili komunikáciu s nemocnicami ohľadom pripravovanej Optimálnej siete nemocníc. Absolvovali sme s nemocnicami rokovania, s cieľom vypočuť si špecifiká jednotlivých nemocníc a regiónov. Zistené poznatky sme následne zohľadnili vo výsledkoch analýz súčasnej siete nemocníc a plánujeme zohľadniť pri modelovaní optimálnej siete. Takéto stretnutie sme absolvovali aj so zástupcami nemocnice v Dolnom Kubíne.

Zástupcu a členov petičného výboru sme prizvali na rokovanie k predmetnej petícii v súlade s ustanoveniami § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, ktoré sa uskutočnilo na MZ SR dňa 15.12.2021, kde sme si prešli špecifiká regiónu.

Petíciu občanov regiónu v okolí Dolného Kubína berieme s plnou vážnosťou, podnetmi uvedenými v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania sa budeme zaoberať a všetky spomenuté faktory budeme brať do úvahy pri tvorbe optimálnej siete nemocníc a kategorizácie ústavnej starostlivosti.

Zároveň by sme chceli poukázať na fakt, že Vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol dňa 14.12.2021 schválený poslancami Národnej rady SR. V zákone je stanovené, že samotná optimálna sieť nemocníc sa bude vyhotovovať až na konci roku 2022. Z tohto dôvodu nie je možné zaujať stanovisko ku konkrétnym nemocniciam a ich postaveniu v sieti.

Počas nasledujúceho roka, pred tým, ako bude optimálna sieť nemocníc sfinalizovaná, plánujeme komunikáciu so zástupcami jednotlivými nemocníc a teda aj so zástupcami nemocnice v Dolnom Kubíne zintenzívniť a spoločne detailne rozobrať vstupné dáta, spektrum výkonov, problémy regiónov, atď.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.