Ministerstvo zdravotníctva SR s účinnosťou od 3. apríla 2024 ruší Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Dôvody vyplývajú z aplikačnej a procesnej praxe, a to v štádiu po vykonaní všetkých medicínskych intervencií, ktoré jednoznačne potvrdia diagnózu transsexualizmus a stotožnenie pacienta so želaným pohlavím.

Je potrebné zdôrazniť, že sa plne stotožňujeme s odborným obsahom tohto štandardného postupu, za ktorým stojí obrovský tím profesionálov s dlhoročnou praxou pri starostlivosti o dospelé osoby s transsexualizmom,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Potvrdzuje to aj stanovisko Európskej psychiatrickej asociácie, ktorá tento štandardný postup hodnotí ako vysoko odborný so zohľadnením najnovších súčasných poznatkov medicínskej praxe.

Jedným z dôvodov prečo ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k zrušeniu tohto štandardného postupu je skutočnosť, že hoci ide o špecificky vysoko odbornú záležitosť medicínskej úrovne, má aj značný etický a celospoločenský dopad. V tejto súvislosti máme za to, že prijatie štandardu nebolo dostatočne spoločnosti komunikované a zdôvodnené, z čoho vyplývajú množiace sa problémy a podnety jeho implementácie. Takými sú existujúce nezrovnalosti v administratívno-technických postupoch, ktoré vedú k administratívnej zmene pohlavia na matrike podľa príslušných právnych noriem (napríklad zákon 300/1993 o mene a priezvisku a zákon 301/1995 o rodnom čísle) v gescii ministerstva vnútra.

Taktiež považujeme za veľmi dôležité zdôrazniť skutočnosť, že uvedený štandardný postup sa nikdy nevzťahoval na detskú populáciu, nakoľko na túto vekovú kategóriu je nevyhnutné pozerať sa s osobitným zreteľom. Štandardný postup bol určený výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov.

Vzhľadom na uvedené bude ministerstvo zdravotníctva intenzívne iniciovať rokovania s ministerstvom vnútra za účelom hľadania medzirezortnej koordinácie tak, aby po absolvovaní medicínskej intervencie došlo aj k jeho správnemu legislatívnemu sprocesovaniu.