Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 2800

 1. Stratégia v zdravotníctve ... Aktualizácia primárne vychádza zo Strategického rámca schváleného ... a schvaľovaný Inštitútom zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR. Až po schválení Inštitútom je TP ...
  Dátum: 30. júna 2022  Veľkosť: 76 KB
  https://mzsr.sk/?strategia-v-zdravotnictve

 2. Štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ... Akciové spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ...
  Dátum: 18. mája 2022  Veľkosť: 75 KB
  https://mzsr.sk/?mzsr-vk-smernica

 3. Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018) ... Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (16. 9. 2019) ... Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR ...
  Dátum: 27. apríla 2022  Veľkosť: 75 KB
  https://mzsr.sk/?mzsr-vedecka-rada

 4. oddelenia modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR ... Desanka Kanderová – vedúca oddelenia nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR ...
  Dátum: 6. júna 2022  Veľkosť: 74 KB
  https://mzsr.sk/?rvdz-rada-dokumenty

 5. Prizná mi ministerstvo príspevok na hociktorý okres alebo je príspevok viazaný na konkrétny okres ... zriaďovania ambulancii v nedostatkových okresoch. Zoznam je zverejňovaný na webovom sídle MZ SR. ...
  Dátum: 22. júna 2022  Veľkosť: 78 KB
  https://mzsr.sk/?FAQ-VMS

 6. Ministerstvo zdravotníctva SR predstavilo v roku 2021 reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti ... I. Nová verejná minimálna sieť (nástroj na identifikovanie a priorizáciu ... strategia-v-zdravotnictve ...
  Dátum: 30. júna 2022  Veľkosť: 71 KB
  https://mzsr.sk/?vseobecna-ambulantna-starostlivost

Strana 1 z 467 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 160 230 310 390 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 740

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://mzsr.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 3. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 4. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 5. a) pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „MZ SR“/, ktoré ... V prípade, ak vysielaná osoba nie je zamestnancom MZ SR, musí spolu s návrhom na ZPC predložiť aj ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 6. pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej/služobnej cesty (Správa zo ZPC) ... Správa zo ZPC sa predkladá na Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ. ...
  Dátum: 6. novembra 2017  Veľkosť: 48 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/mzsr/Smernica-ZPC-2017-old/Priloha3-smernica-ZPC-org-2017.doc

Strana 1 z 124 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 120 > >>