Tlačiť Späť

Domov » Inštitút výskumu a vývoja

Inštitút výskumu a vývoja

​​

Inšitút výskumu a vývoja - logoO nás:

Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol 1.11.2016. Úlohou IVV je pripravovať, spájať a koordinovať vedecké činnosti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny s uplatňovaním výsledkov vedeckého výskumu v zdravotníctve.

Tím inštitútu tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami z viacerých odvetví zdravotníckeho sektora a výskumných organizácií.

Interní pracovníci: 3
Externí pracovníci: 2

Víziou IVV je zlepšenie zdravia najmä slovenskej populácie, ako aj v globálnom (nadnárodnom) rozsahu generovaním a využívaním inovatívnych výstupov excelentnej vedy v oblasti zdravotníctva.

Misiou IVV je reflektovať na požiadavky súčasných národných a medzinárodných potrieb v biomedicínskom výskume a vývoji prostredníctvom harmonizácie a špecifikácie výskumno-vývojových aktivít, budovaním vedecko výskumných kapacít v rámci systémovej podpory rozvoja najmä aplikovaného výskumu a vývoja, inovácií, posilnenia vedeckej spolupráce na národnej úrovni ako aj v medzinárodnom kontexte, optimalizácie ochrany práv duševného vlastníctva (najmä patentovej ochrany) a transferu technológií v oblasti zdravotníctva.
 

IVV plní najmä tieto úlohy:

 1. Vypracováva dlhodobú stratégiu rozvoja výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny v zdravotníctve a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 2. Stanovuje vecné zameranie, priority a základné ciele výskumu a vývoja na úseku zdravotníctva, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 3. Prepája vedecké výsledky s klinickým výskumom a vývojom;

 4. Navrhuje úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 5. Podporuje excelentné tímy s relevantnými projektmi a ich prepájanie s významnými vedeckými a biznisovými odborníkmi, najmä z EÚ;

 6. Vytvára a posilňuje vedecké prostredie pre excelentnú vedu, najmä v aplikovanom biomedicínskom výskume a vývoji;

 7. Spolupracuje s prestížnymi výskumno-vývojovými centrami a podporuje vytváranie výskumno-vývojových konzorcií;

 8. Podporuje integráciu do výskumnej infraštruktúry EÚ.

 

Naše aktivity:

Stanoviská Vedeckej rady:Čo môžu slovenskí vedci spraviť pre svet a Slovensko ohľadom koronavírusu? - UPDATE

1. Bola spustená mimoriadna výzva Central European Initiative (CEI) na predkladanie návrhov COVID-19 v celkovej hodnote 600 000 EUR na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a MSME zo Stredoeurópskej iniciatívy (CEI).

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

Cieľom je poskytnúť špecifickú reakciu na globálnu pandémiu chorobou COVID-19 a rýchlo reagovať na konkrétne potreby komunít v členských štátoch CEI. Celkový rozpočet vo výške 600 000 EUR bude pridelený na poskytovanie návrhov v troch oblastiach intervencie:

 • Zdravotná starostlivosť a telemedicína (MED)
 • Vzdelávanie a e-learning / dištančné vzdelávanie (EDU)
 • Podpora mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSME)

Oprávnenosť: Všetky verejné a súkromné subjekty, mimovládne organizácie založené a zaregistrované v členskom štáte CEI, ako aj medzinárodné / regionálne organizácie môžu požiadať o grant CEI až do výšky 100% hodnoty ich projektu a do maximálnej výšky 40 000 EUR. Vzhľadom na mimoriadny charakter tejto výzvy sa budú žiadosti prijímať iba do 9. apríla 2020.

2. Bola aktivovaná aj osobitná stránka európskych výskumných infraštruktúr (www.esfri.eu/covid-19 ), ktorá sa pravidelne aktualizuje, so službami a nástrojmi, ktoré poskytujú európski vedci, zdravotnícki pracovníci v teréne a správcovia zdravotníckych systémov bojujúcich proti COVID19.

3. Nedávno bola spustená aj platforma Európskeho výskumného priestoru (ERA). Stránka je stále vo výstavbe, ale už tu nájdete:

 •  COVID-19 pandémia: Aktualizácie/Predĺženia posledných výziev H2020
 • COVID-19 pandémia: Nové (H2020) FAQ boli publikované!
 • Národné aktivity v členských štátoch
 • Iné zaujímavé linky

4. Európska vakcinačná infraštruktúra TRANSVAC2 (koordinovaná EVI) vyzýva výskumných pracovníkov pracujúcich na COVID19, aby využili vysokokvalitné technické služby na vývoj vakcín, ktoré ponúka ich infraštruktúra: http://eraportal.sk/aktuality/otvorena-vyzva-na-podporu-vyvoja-vakcin-proti-covid19/ ; www.transvac.org . Výzva na využitie prevažne bezplatných služieb je otvorená do 15.4.2020.

5. Link Európskej komisie ohľadom výskumných možností a aktivít spojených so SARS-CoV-2:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en

6. Link Európskej komisie ohľadom informácií a opatrení EU v kontexte SARS-CoV-2:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en


Čo môžu slovenskí vedci spraviť pre svet a Slovensko ohľadom koronavírusu?

Kde môžu aj slovenskí vedci získať prostriedky na výskumné a vývojové projekty, ak sa chcú zapojiť do celosvetového boja proti koronavírusovej infekcii a s tým spojeným zdravotným, ekonomickým a sociálnym dopadom.

1. IMI výzva

Innovative Medicine Initiative (IMI) vyhlásila zrýchlenú výzvu 03.03.2020 v hodnote 45 mil EUR, ktorá má podporiť projekty na vývoj COVID-19 diagnostiky a liekov. Na podanie projektu je potrebné vytvoriť či zapojiť sa do konzorcií. Deadline je 31.03.2020. Pre tých, ktorí sa o výzvu zaujímajú, je dobré si pozrieť, čo sa rozprávalo na špeciálnom webinári o výzve. Sú tu prezentácie, webinár ako aj zoznam účastníkov, kde by sa dali nájsť potenciálni partneri do konzorcia. Slovenskí výskumníci sa môžu kontaktovať s týmito účastníkmi a prediskutovať prípadný vstup do konzorcia. Je to jedinečná možnosť ad hoc vstúpiť do inak vcelku uzavretého klubu, ak ponúknete zaujímavú expertízu. Pomoc Slovákom môže poskytnúť pani Iveta Hermanovská z CVTI SR ako Národný kontaktný bod pre IMI.

2. The European Virus Archive - GLOBAL (EVAg)

Európsky vírusový archív zaregistroval viac než 200 požiadaviek z 55 krajín na prístup k informáciám umožňujúcim vývoj diagnostiky.

3. Projekt PREPARE je tak ako EVAg už existujúci projekt, sieť, ktorá zvyšuje pripravenosť nemocníc na podobné prepuknutia infekčných chorôb

4. Veľmi zaujímavá je sieť GLOPID-R (GLOBAL RESEARCH COLLABORATION FOR INFECTIOUS DISEASE PREPAREDNESS), ktorá reagovala rýchlo na koronavírusovú epidémiu, úzko spolupracuje s WHO a definuje výskumné priority boja proti koronavírusu. Na ich stránke môžete nájsť rôzne zdroje na financovanie výskumu boja proti koronavírusu, je tu aj prehľad toho, čo ponúkajú jednotlivé európske štáty, najčastejšie pre národné výskumné tímy. Veľmi zaujímavým počinom tejto siete je vytvorenie tzn. Globálnej výskumnej cestovnej mapy, ktorá definuje medzery v poznaní koronavírusovej infekcie, definuje výskumné priority a veľmi podrobne uvádza, čo by sa malo kedy dosiahnuť.

Pre tých, ktorých to zaujíma, Európska komisia vytvorila „The coronavirus response team“ a na jeho stránke sa môžete dostať k mnohým relevantným informáciám.

Jednou z možností podpory COVID-19 výskumu mimo EU je aj spojené úsilie nadácie Bill & Melinda Gates Foundation spolu s Wellcome and Mastercard, ktorí dávajú 125 mil USD na The Covid-19 Therapeutics Accelerator.

Veríme, že poskytnuté informácie napomôžu tomu, aby sa slovenskí výskumníci zapojili do výskumných aktivít, ktoré by pomohli ľudstvu bojovať s COVID-19 a prípadne aj inými infekčnými ochoreniami. Veď tu máme excelentných vedcov, okrem iných aj takých, ktorí vyvíjajú antimikrobiálny materiál, odborníkov na vírusové ochorenia, sekvenovanie, či sieť Slovacrin, ktorá môže podporiť akademické klinické skúšania napríklad nových liekov proti koronavírusu a jeho účinkom.

V záujme lepšej informovanosti sa obraciame na každého, kto má ďalšie informácie o výskumných grantoch, ktoré by mohli využiť aj slovenskí výskumníci, aby nám tieto informácie poskytol priamo na info@biohub.sk či ivv@health.gov.sk, radi ich posunieme ďalej vedeckej obci.

POZOR ZMENA

v súlade s oznamom na www.biohub.sk (viď nižšie) si Vás dovoľujeme informovať, že ERC grant writing workshop I je zrušený v dôsledku aktuálnej situácie ohľadom Corona vírusu a s tým spojených preventívnych opatrení. Daný ERC grant writing workshop I určený pre všetkých výskumníkov bude presunutý na mesiac september alebo október 2020 ako príprava na nové obdobie 2021-2027, v ktorom ERC grantový program pokračuje. Už prihláseným účastníkom bude prednostne ponúknutá možnosť zúčastniť sa vyššie uvedeného podujatia v mesiaci september resp. október 2020.

Biohub Events: March 20, 2020

The ERC grant writing workshop (I) is cancelled due to actual coronavirus situation and prevention measures taken.
The ERC grant writing workshop (I) which has been planned to be open for researchers of all seniority is shifted to September or October 2020 and will be foreseen as a preparation for the new period 2021-2027, when the ERC grant program will continue. We will then focus on the preparation for the next ERC Program aiming to increase the participation and success of researchers from Slovak institutions in 2021-2027.We apologize for any inconvenience. Those who are already registered for the event will be offered participation in the September/ October date.

Biohub Slovakia team

logo BioHub.gif 

BioHub Slovakia vám pomôže pri písaní ERC grantov

Európska výskumná rada (ERC) podporuje excelentných výskumníkov a excelentné projekty. Chceme, aby slovenskí výskumníci so svojimi projektami boli medzi nimi! V rámci BioHub Slovakia (projekt MZ SR), inkubátora zameraného na podporu vývoja a inovácií v oblasti life science, biomedicíny a zdravia, organizujeme workshop zameraný na písanie ERC grantov. Kapacita je 50 ľudí, preto si treba rezervovať miesto čo najskôr.

Kedy a kde? 20. marca 2020, 10:30-15:30, Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava. Registrácia tu alebo cez stránku www.biohub.sk.

Jedná sa o prvý zo série ERC workshopov a radi privítame skúsených ako aj mladých výskumníkov. Workshop bude vedený v anglickom jazyku. Čo uvidíte?:

Basic principles and updates - National contact point of Slovakia for ERC: Soňa Ftáčniková, SLOVAK NCP OFFICE HORIZON 2020, CVTI SR.

ERC grants from the Perspective of the ERC Executive Agency - Philippe Cupers, ERC, Head of Unit, ERCEA.B.3 - Life Sciences.

Tips for a successful ERC Proposal: How do I structure the application? How do I present my CV and track record? National contact point of Slovakia for ERC: Iveta Hermanovská, SLOVAK NCP OFFICE HORIZON 2020, CVTI SR.

Lunchbreak - Refreshment and informal networking.

Experiences from a successful ERC grantee - „ERC Consolidator and ERC Proof of Concept holder Jan Tkáč, Chemistry Institute, Slovak Academy of Sciences“ + „A partner in an ERC Consolidator grant, Shubhada Bopegamage, Head of Microbiology Institute, Slovak Medical University.“

Wearing an Evaluator’s hat - Daniela Ježová, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences.

Pre aktuálne informácie o aktivitách BioHub-u, sledujte nás aj na LinkedIn.

 

Kontaktuje nás/ Our contact: 00421/ 2 593 73 236
jarmila.guldanova@health.gov.sk
barbora.kucerova@health.gov.sk

Facebook MZ SR   Instagram