Tlačiť Späť

Domov » Inštitút výskumu a vývoja

Inštitút výskumu a vývoja

​​Kontaktujte nás/ Our contact: + 421 2 59 373 236
barbora.kucerova@health.gov.sk

Inšitút výskumu a vývoja - logoO nás:

Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol 1.11.2016. Úlohou IVV je pripravovať, spájať a koordinovať vedecké činnosti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny s uplatňovaním výsledkov vedeckého výskumu v zdravotníctve.

Tím inštitútu tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami z viacerých odvetví zdravotníckeho sektora a výskumných organizácií.

 

Víziou IVV je zlepšenie zdravia najmä slovenskej populácie, ako aj v globálnom (nadnárodnom) rozsahu generovaním a využívaním inovatívnych výstupov excelentnej vedy v oblasti zdravotníctva.

Misiou IVV je reflektovať na požiadavky súčasných národných a medzinárodných potrieb v biomedicínskom výskume a vývoji prostredníctvom harmonizácie a špecifikácie výskumno-vývojových aktivít, budovaním vedecko výskumných kapacít v rámci systémovej podpory rozvoja najmä aplikovaného výskumu a vývoja, inovácií, posilnenia vedeckej spolupráce na národnej úrovni ako aj v medzinárodnom kontexte, optimalizácie ochrany práv duševného vlastníctva (najmä patentovej ochrany) a transferu technológií v oblasti zdravotníctva.
 

IVV plní najmä tieto úlohy:

 1. Vypracováva dlhodobú stratégiu rozvoja výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny v zdravotníctve a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 2. Stanovuje vecné zameranie, priority a základné ciele výskumu a vývoja na úseku zdravotníctva, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 3. Prepája vedecké výsledky s klinickým výskumom a vývojom;

 4. Navrhuje úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja, najmä v oblasti biomedicíny a prepojených interdisciplinárnych oblastí výskumu a vývoja;

 5. Podporuje excelentné tímy s relevantnými projektmi a ich prepájanie s významnými vedeckými a biznisovými odborníkmi, najmä z EÚ;

 6. Vytvára a posilňuje vedecké prostredie pre excelentnú vedu, najmä v aplikovanom biomedicínskom výskume a vývoji;

 7. Spolupracuje s prestížnymi výskumno-vývojovými centrami a podporuje vytváranie výskumno-vývojových konzorcií;

 8. Podporuje integráciu do výskumnej infraštruktúry EÚ.

 

Naše aktivity:

 • Expertná a networkingová podpora biomedicínskym výskumným skupinám na Slovensku;

 • Organizácia práce Vedeckej rady ako poradného orgánu pri MZ SR podľa štatútu Vedeckej rady MZ SR. Vedecká rada predstavuje strategickú a systémovú podporu výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny a je zostavená z národných a medzinárodných expertov;

 • Organizovanie odborného vyhodnotenia Verejnej výzvy na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie MZ SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva; vypočutia (hearings) výsledkov jednotlivých projektov, prostredníctvom Vedeckej rady MZ SR

 

Stanoviská Vedeckej rady:

  Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia (tlačová správa )

  Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia (BIOFORD )

  BIOFORD (projektová karta)

  Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúr (Digitálna biobanka)

  Digitálna biobanka (projektová karta)

   

 • Podujatia na rozvoj vedy, výskumu a inovácií v zdravotníctve, na ktorých sa podieľalo MZ SR (IVV):

  • 16.5.2023 „Medzinárodný deň klinických skúšaní ICTD 2023“
  • Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Inštitút výskumu a vývoja v spolupráci s národnou infraštruktúrou SLOVACRIN, ŠÚKL, Etickou komisiou pre klinické skúšanie, AIFP SK a Kovac Services s.r.o. organizuje Medzinárodný deň klinických skúšaní ICTD 2023, ktorý sa uskutoční dňa 16.5.2023 v Bratislave na pôde MZ SR. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku a je bezplatné.

   Medzinárodný deň klinických skúšaní si každoročne pripomíname okolo 20. mája, kedy škótsky vedec James Lind v roku 1747 začal so svojou slávnou kontrolovanou klinickou štúdiou porovnávajúcou rôzne spôsoby liečby skorbutu (publikovanou v r. 1753, A treatise of the scurvy) a položil tak základy pre moderný klinický výskum.

   Na podujatie sa prosím registrujte prostredníctvom pozvánky, v ktorej nájdete podrobnejšie informácie.

   Kapacita miestnosti je obmedzená na 80 účastníkov. Registrácia bude potvrdená samostatným e-mailom.

   Pozvánka

   Zdroj: SLOVACRIN

    

  • 15.5.2023„Kurz správnej klinickej praxe pre koordinátorov klinických skúšaní“
  • Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), Inštitút výskumu a vývoja v spolupráci s národnou infraštruktúrou SLOVACRIN, ŠÚKL, Etickou komisiou pre klinické skúšanie, AIFP SK a Kovac Services s.r.o. organizuje Kurz správnej klinickej praxe pre koordinátorov klinických skúšaní, ktorý sa uskutoční dňa 15.5.2023 v Bratislave na pôde MZ SR. Kurz je určený predovšetkým pre koordinátorov klinických skúšaní a členov študijných tímov, ale vítaní sú všetci priaznivci klinických skúšaní. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku a je bezplatné.

   Na podujatie sa prosím registrujte prostredníctvom pozvánky, v ktorej nájdete podrobnejšie informácie.

   Kapacita miestnosti je obmedzená na 80 účastníkov. Registrácia bude potvrdená samostatným e-mailom.

   Pozvánka

   Zdroj: SLOVACRIN

    

  • 8. 11. 2022 - 2nd National Round Table „IPCEI on Health/ 2nd Wave“ (Important Projects of Common European Interest – „Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu“)

   Dňa 08. novembra 2022
   vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave sa diskutovalo pri okrúhlom stole o témach projektov spoločného európskeho záujmu v procese druhej vlny (IPCEI in Health 2nd Wave ). Podujatie organizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR/ Inštitút výskumu a vývoja MZ SR za účasti kľúčových aktérov – firiem v oblasti zdravia, reprezentantov Úradu vlády SR zo Sekcie výskumu, vývoja a inovácií ako aj konzultačných spoločností. Predstaviteľ firmy Biomedical Engineering s.r.o, Ing. Marek Schnitzer, PhD. sa podelil s prítomnými o skúsenosti žiadateľa zapojeného do prvej vlny „IPCEI on Health“.

   IPCEI predstavuje jedinečný motivačný režim určený pre najambicióznejšie projekty, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Toto európske partnerstvo umožňuje prepájať vedomosti, odbornosť, finančné zdroje a hospodárske subjekty v celej EÚ, s cieľom prekonať kľúčové zlyhania trhu a riešiť spoločenské výzvy, ktoré nebolo doteraz možné vyriešiť iným spôsobom. Rozsah projektov „IPCEI on Health“ by sa mal zamerať na inovatívne interdisciplinárne technológie a priemyselné procesy a produkty, ktoré môžu transformovať alebo modernizovať sektor zdravotníctva.

   Na stretnutí sa diskutovalo o potenciálnej možnosti zapojiť sa formou direct, resp. indirect partnera, pričom sa dohodlo aj na spoločnom vypracovaní dokumentu „Market failures – IPCEI on Health/ wave 2“ obsahujúci aj optimalizáciu súčasných 3 market segments, ktorý sa poskytne FR koordinátorovi a EK. Tento materiál týkajúci sa analýzy zlyhaní trhu bude reflektovať témy projektov potenciálnych žiadateľov zo Slovenska. Je nevyhnutné, aby sa do zmieneného dokumentu zahrnuli segmenty trhu s market failures odlišujúcich sa od prvej vlny.

   Program
   Fotky

   

 • Podujatia na rozvoj vedy, výskumu a inovácií v zdravotníctve, na ktorých sa podieľalo MZ SR (IVV) - ARCHÍV
   


 • Infografiky ku biomedicínskemu výskumu/ klinickému skúšaniu:

  Infografika Biomedicínsky výskum
  Infografika Klinické skúšanie a posudzovanie 2022-2025
  Infografika Poplatky pre klinické skúšanie
   

  1. Aktualizácia RIS3-Aktualizácia stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky

   

  2. Súhrnné správy z EDP procesu

   


  3. Výročné správy


  Akčné plány Národného onkologického programu (NOP)


4. Odpočty z NOP5. Akčné plány NOP na roky 2021 – 20256. Články

 • Informácie / novinky: 

 • Medzinárodný deň klinických skúšaní na pôde MZ SR
  V dňoch 15. – 16. mája 2023 organizoval Národný uzol pre akademické klinické skúšania na Slovensku SLOVACRIN zastrešený LF UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Inštitútom výskumu a vývoja MZ SR a ďalšími partnermi konferenciu „Medzinárodný deň klinických skúšaní“.
  Na tomto podujatí vznikla iniciatíva na vytvorenie Pracovnej skupiny MZ SR, ktorá bude definovať hlavné, no odstrániteľné prekážky pre navýšenie počtu a zvýšenie prínosu klinických štúdií v SR.

  Tlačová správa z konferencie

  Podcast medicínskej riaditeľky infraštruktúry SLOVACRIN MUDr. Beáty Čečetkovej, PhD

 

 •  Konferencia verejného obstarávania: Veda a výskum. Nové výzvy v obstarávaní pre vedecko-výskumné projekty.

  Dňa 23. mája sa v hoteli Bratislava uskutoční Konferencia verejného obstarávania: Veda a výskum. Nové výzvy v obstarávaní pre vedecko-výskumné projekty.
  Konferencia je zameraná na praktickú časť obstarávania projektov vedy a výskumu a lektori s praktickými skúsenosťami poskytnú prehľad nielen o aktuálnych a plánovaných výzvach, ale aj možnosti riešení doterajších aplikačných problémov v oblasti obstarávania projektov vedy a výskumu.

  Na konferenciu je potrebné sa registrovať (vstupné 130€ bez DPH)

  Program, registrácia a podrobnejšie informácie

  Zdroj: Škola obstarávania

   

 •  27.-28.4.2023 – "Workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii"

 • Národný onkologický inštitút organizuje Workshop ku klinickým skúšaniam v onkológii, ktorý sa uskutoční v dňoch 27.-28.4.2023 v Bratislave na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku a je bezplatné.

  Registrácia je otvorená do 17.apríla 2023.

  Pozvánka

  droj: NOI

   

 • Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 je schválená!

 • Dňa 28. 3. 2023 na rokovaní vlády bola schválená Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030 s rozpočtom 1 miliarda EUR ročne, ktorá pôjde do lepšieho systému.

  Stratégia rieši tri kľúčové, na seba nadväzujúce oblasti. V prvom rade je potrebné zabezpečiť predvídateľné financovanie do kvalitného systému, ktorý umožní výskumníkom a inovátorom sústrediť sa na projekty s veľkým potenciálnym dopadom. Druhou oblasťou je rozvoj, lákanie a udržanie talentu zo Slovenska aj zahraničia. Nakoniec stratégia navrhuje nástroje ako prioritizovať oblasti výskumu, vývoja a inovácií, v ktorých má Slovensko ambíciu a potenciál excelovať.

  Národnú stratégiu a jej Akčný plán nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

  Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií a jej  Akčný plán

  Zdroj: Úrad vlády, VAIA

 • SIEA ponúka 50-tisícové poukážky na inovácie v oblasti zdravotníctva

  Podnikatelia budú môcť opäť využiť finančnú pomoc. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila prostredníctvom národného projektu inovujme.sk poukážky vo výške až 50-tisíc eur na projekt.

  SIEA podporuje slovenských podnikateľov v tvorbe inovácií a aj takouto formou reaguje na dopady nielen energetickej krízy. Po šiestich úspešných výzvach vyhlasuje 1. februára novú s názvom Zdravá spoločnosť 2.0. Výzva bude otvorená do 15. marca 2023 a na inovačné projekty pre podnikateľov je vyčlenených 1 milión eur. Výška inovačnej poukážky od 10-tisíc do 50-tisíc eur bude preplatená formou predfinancovania, a to až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov.

  Inovačné poukážky môžu využiť slovenské firmy, ktoré podnikajú minimálne jeden rok, na projekty výskumu a vývoja pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta.

  Výzva Zdravá spoločnosť 2.0 je úspešným pokračovaním minuloročnej finančnej pomoci, ktorú využilo spolu 27 firiem v celkovej hodnote 1 250 000 eur,“ dodáva Stanislav Jurikovič.

  Oprávnené aktivity sú v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény Zdravá spoločnosť.

  Podrobnejšie informácie

  Brožúrka

  Oprávnené aktivity

  Zdroj: SIEA

   

 • MZ SR je partnerom v projekte na vývoj a zdokonalenie diagnostiky Alzheimerovej choroby

  Alzheimerova choroba postihuje milióny ľudí na celom svete a v súčasnosti neexistuje žiadna účinná liečba, ktorá by chorobu modifikovala. Včasná diagnóza Alzheimerovej choroby je prínosná najmä kvôli stanoveniu vhodnej starostlivosti o pacientov a oddialeniu progresu ochorenia. Zavádzanie modernej diagnostiky Alzheimerovej choroby do klinickej praxe na Slovensku a v Českej republike je však roztrieštené. Práve tento problém sa snaží vyriešiť projekt ADDIT-CE koordinovaný Masarykovou univerzitou v Brne. Tento unikátny projekt podporí spoluprácu vedcov na akademickej pôde a biotechnologických firiem na Slovensku a v Českej republike pri navrhovaní moderných diagnostických nástrojov. Projekt získal financovanie takmer 5 mil. Eur na 4 roky od Európskej únie v rámci programu Horizont Európa, grantovej schémy Excellence Hubs podporujúcej centrá excelentnosti, ktoré sa zameriavajú na inovácie tým, že umožňujú prepojenie inovačných ekosystémov v takzvaných "rozširujúcich sa" krajinách a vytvorenie pevnejších väzieb medzi akademickou sférou, priemyslom, vládou a občianskou spoločnosťou.

  Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dva vzájomne prepojené ekosystémy v Bratislave a v Brne, ktoré budú združovať všetkých aktérov podporujúcich inovácie v tejto oblasti. Excelentné vedecké tímy z CEITEC MU, Prírodovedeckej fakulty MU, Lekárskej fakulty MU a Slovenskej akadémie vied budú spolupracovať so súkromnými biotechnologickými spoločnosťami, konkrétne so spoločnosťami BioVendor, Multiplex DX a Geneton. Pacientov a ich blízkych budú zastupovať organizácie ako Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Česká Alzheimerova spoločnosť, Centrum Memory a Czech Brain Aging Study. Vládny sektor je v projekte zastúpený Ministerstvom zdravotníctva SR a Juhomoravským inovačným centrom.

  Očakávaným výsledkom projektu ADDIT-CE bude nová, moderná a revolučná diagnostika Alzheimerovej choroby prenesená do klinickej praxe na Slovensku a v Čechách, ktorá umožní včasnú intervenciu a sledovanie progresie tohto neurodegeneratívneho ochorenia u pacientov a vytvorenie národných programov zameraných na boj proti tejto zákernej chorobe.

  Zdroj: EK, CEITEC MU

   

 • Informačný deň pre Klaster 1 Zdravie programu Horizont Európa a burza partnerov

  Európska komisia dňa 19. 1. 2023 organizuje Informačný deň pre Klaster 1 - Zdravie programu Horizont Európa k novým výzvam na podávanie projektov. Následne 20. 1. 2023 sa uskutoční burza partnerov. 

  Nepremeškajte príležitosť nájsť si partnerov do konzorcií vo výzvach v rokoch 2023 - 2024.

  HE infodays Cluster1 January 2023

  Program informačného dňa a registrácia

  Burza partnerov a registrácia (uzávierka 16. 1. 2023)

  Zdroj: EK

 • Informačný deň Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (IHI) k výzve 4 a burza partnerov

  Európske partnerstvo Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (Innovative Health Initiative- IHI) usporiada  Informačný deň dňa 18. – 19. 1. 2023 k dvojkolovej výzve - Call 4 v online formáte. 
  Na podujatie je nevyhnutná registrácia, ktorá je bezplatná. 
  Návrhy tém nájdete na: https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities

  Program

  IHI Call Days

  Nepremeškajte príležitosť dozvedieť sa všetky informácie potrebné k podávaniu návrhu projektov v rámci prvých výziev IHI v roku 2023 a identifikovať partnerov v rámci konzorcií prostredníctvom burzy partnerov a „pitching sessions“.

  Zdroj: IHI

 • Informácie / novinky - ARCHÍV

   

   

  Facebook MZ SR   Instagram