Tlačiť Späť

Domov » Zásobníky investičných priorít

Smernica k priorizácii investičných projektov

Smernica (súbor na stiahnutie)
Smernica na predkladanie žiadostí k priorizácii investičných projektov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v .pdf súbore Smernica na predkladanie žiadostí k priorizácii investičných projektov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Prílohy
Metodická príručka pre predloženie žiadostí k priorizácii investičných projektov v .pdf súbore Príloha č. 1 - Metodická príručka pre predloženie žiadostí k priorizácii investičných projektov
Metodické usmernenie k hodnoteniu a priorizácii investičných projektov v .pdf súbore Príloha č. 2 - Metodické usmernenie k hodnoteniu a priorizácii investičných projektov

Výzvy
Výzva na predkladanie investičných projektov na zostavenie priorizovaného zoznamu projektov a investičného plánu na roky 2024 – 2028

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, 04. januára 2024        

Výzva na predkladanie investičných projektov na zostavenie priorizovaného zoznamu projektov
a investičného plánu na roky 2024 - 2028

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) súlade s úlohou C.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 712/2023 zo dňa 12.decembra 2023 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, v spolupráci s Ministerstvom financií SR, má za úlohu aktualizovať a zverejniť priorizované investičné plány projektov investičného charakteru a koncesií najmenej do konca roku 2028, v súlade s Metodikou prípravy a hodnotenia investičných projektov schválenou uznesením vlády SR č. 181/2022, so zohľadnením možností a zdrojov financovania.

V súvislosti s uvedenou úlohou Vám dávame do pozornosti, že MZ SR aktualizovalo Smernicu na predkladanie žiadostí k priorizácii investičných projektov, číslo: Z094702-2023, zo dňa: 18.12.2023 (ďalej len „Smernica“).

V súlade s vyššie uvedeným MZ SR zverejňuje nasledovnú Výzvu na predkladanie investičných projektov na zostavenie priorizovaného zoznamu projektov a investičného plánu na roky 2024 - 2028.

MZ SR v nadväznosti na uloženú úlohu vládou SR bude aktualizovať priorizovaný investičný plán projektov investičného charakteru a koncesií na roky 2024 – 2028 a zverejní ho na webovom sídle MZ SR.

K predkladaniu investičných projektov zo strany podriadených organizácií MZ SR je nevyhnutné vyplnenie príslušných formulárov žiadostí, v štruktúre a podľa platnej Smernice (a jej príloh), a doručiť MZ SR v termíne najneskôr do 29.02.2024, prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu: investicny.plan@health.gov.sk

Hlavným cieľom investícií MZ SR je zabezpečiť kvalitnú, dostupnú a efektívnu ústavnú zdravotnú starostlivosť za účelom zníženia počtu úmrtí, opakovaných hospitalizácií a operácií a komplikácií spôsobených nevhodne poskytnutou starostlivosťou. Dosiahnutie týchto cieľov je možné dosiahnuť prostredníctvom legislatívneho definovania minimálnych požiadaviek na počet výkonov v nemocniciach, a s tým spojenou koncentráciou výkonov a teda aj skúseností a potrebného vybavenia do väčších nemocníc. Optimálna sieť nemocníc, môže takto následne reflektovať na skutočné regionálne potreby systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aby bola garantovaná časová a geografická dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé špecializácie.

Investíciami do stavieb spĺňajúcich požiadavky zdravotníckych zariadení súčasnosti, pri súčasnom zohľadnení ich energetickej úspornosti a technického vybavenia je možné dosiahnuť zefektívnenie klinických a prevádzkových procesov zdravotníckych zariadení pri súčasnom dosiahnutí zvýšeného komfortu pre pacientov a personál spolu so znížením rizika výskytu nozokomiálnych nákaz. Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zároveň zatraktívni prostredie pre absolventov lekárskych fakúlt a zdravotníckych škôl, zároveň budú vytvorené podmienky pre pôsobenie špičkových odborníkov a vytvoria sa podmienky pre retenciu zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach ako jedného z predpokladov zníženia ich odlivu do zahraničia, najmä novej generácie zdravotníckych pracovníkov. MZ SR spracovaný a priorizovaný investičný plán do existujúcich ako aj budúcich zdravotníckych zariadení, vytvorí zároveň aj priestor pre zabezpečenie kontinuity vedy a výskumu v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú výučbovými základňami ako nevyhnutného predpokladu pre kontinuitu pregraduálneho ako aj postgraduálneho vzdelávania.