Tlačiť Späť

Domov

Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o žiadostiach nemocníc

​​Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje na základe žiadosti účastníkov konania, pričom rozhodnutie účastníkovi konania doručí každoročne do 31. augusta a zverejní zmeny v zozname kategorizovaných nemocníc na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť podaná.

Rozhodnutie sa stáva vykonateľným vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak. Doručené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať námietky, je právoplatné a záväzné pre každého. Na základe právoplatných rozhodnutí ministerstvo zdravotníctva aktualizuje zoznam kategorizovaných nemocníc.

Rozhodnutie musí obsahovať zákonom definované náležitosti. V odôvodnení rozhodnutia musí byť mimo iného tiež uvedené, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení podkladov a použití právnych predpisov, na ktorých základe sa rozhodnutie vydalo, a spôsob vysporiadania sa s návrhmi účastníkov konania.

Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje rozhodnutie na účely kategorizácie ústavnej starostlivosti, vyhodnotenia siete a kategorizácie nemocníc na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta. Ak boli proti prvostupňovému rozhodnutiu podané námietky, ministerstvo zdravotníctva zverejní rozhodnutie o námietkach do 31. októbra kalendárneho roka.

Zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti v § 15 až § 18 upravuje viacero druhov rozhodovacích procesov:

  • Rozhodovanie o podmienenom zaradení nemocnice do siete, o podmienenom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete a o podmienenom poskytovaní doplnkového programu,
  • Rozhodovanie o riadnom zaradení nemocnice do siete, o riadnom zvýšení úrovne nemocnice zaradenej do siete a o riadnom poskytovaní doplnkového programu,
  • Rozhodovanie o zmene údajov o mieste prevádzkovania, o počte lôžok a o rozdelení povinných programov medzi hlavnou nemocnicou a partnerskou nemocnicou,
  • Rozhodnutie o znížení úrovne nemocnice zaradenej do siete, o zrušení doplnkového programu v nemocnici zaradenej do siete a o vyradení nemocnice zo siete

Podľa § 36 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti môže ministerstvo zdravotníctva vo verejnom záujme aj z vlastného podnetu bezodkladne rozhodnúť v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas a pri zohľadnení materiálno-technického vybavenia nemocnice o zmene kategorizácie ústavnej starostlivosti a o kategorizácii nemocníc pri:

  • epidemickom alebo pandemickom výskyte nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby,
  • výnimočnej situácii vyplývajúcej z prírodnej alebo ekologickej katastrofy,
  • krízovej situácii.

Ministerstvo zdravotníctva opraví na podnet účastníka konania alebo z vlastného podnetu chyby a iné zrejmé nesprávnosti v rozhodnutí a upovedomí o tom účastníkov konania.

Dokumenty – rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o zastavení konania

​​