Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Zriedkavé choroby

METODICKÝ POSTUP Komisie MZ SR pre zriedkavé choroby

METODICKÝ POSTUP
Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby
(Rare Diseases – RD) z 18. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup
na vyhodnocovanie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby
v Slovenskej republike

Pre rozvoj zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike má z pohľadu efektivity dôležitú úlohu centralizácia, hierarchizácia a podpora národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby.

Na základe Odporúčania ku kritériám kvality centier odborných znalostí pre zriedkavé choroby v členských štátoch zo dňa 24. októbra 2011, vydaného Výborom expertov Európskej únie pre zriedkavé choroby (European Union Committee of Experts on Rare Diseases, EUCERD) Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD) ustanovuje:

Čl. 1

Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike sú uvedené v prílohe č. 1.

Čl. 2

Tento metodický postup nadobúda účinnosť 18. novembra 2015.

František Cisarik, v.r.
predseda

  Príloha č. 1
k metodickému postupu

Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé
choroby v Slovenskej republike

Tabuľka č. 1
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike

Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike (ďalej len „expertízne pracovisko“) Dokladuje sa
1. Expertízne pracovisko je určené na diagnostiku, liečbu a manažment starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v definovanej spádovej oblasti, preferenčne národnej. Expertízne pracovisko vykazuje dostatočnú kapacitu na expertné poradenstvo pre danú zriedkavú chorobu/skupinu zriedkavých chorôb (za zriedkavú chorobu sa považuje taká choroba, ktorej prevalencia je nie viac ako 1:2 000 osôb).
 • doterajšia starostlivosť o určitú zriedkavú chorobu/skupinu zriedkavých chorôb,
 • spádová oblasť, ktorú expertízne pracovisko manažuje pokrytím potrebnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike,
 • materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie expertízneho pracoviska pre nadregionálnu, celoslovenskú činnosť,
 • vykonávaná expertízna činnosť.
2. Rozsah zdravotnej starostlivosti je organizovaný tak, aby pokrýval všetky potreby pacientov s určitou zriedkavou chorobu/skupinou zriedkavých chorôb v Slovenskej republike. Expertízne pracovisko zabezpečuje úplný sortiment služieb pre danú zriedkavú chorobu/skupinu zriedkavých chorôb, ktorá sa dá v podmienkach Slovenskej republiky suficientne realizovať. Diagnostika a liečba musí dosahovať ciele európskych odborných štandardov. Vyžaduje sa spojenie a spolupráca s ďalšími expertíznymi pracoviskami na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.
 • žiadosť o zaradenie do siete expertíznych pracovísk,
 • zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení do siete expertíznych pracovísk je vedený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • medzinárodné gajdlajny starostlivosti o určitú zriedkavú chorobu/skupinu zriedkavých chorôb alebo medzinárodné odporúčania,
 • spolupráca v rámci Slovenskej republiky a na medzinárodnej úrovni.
3. Expertízne pracovisko sa zúčastňuje na vypracovávaní odporúčaní pre správnu prax a ich aplikácií v praxi.
 • texty postupov správnej praxe, ktoré expertízne pracovisko vypracovalo pre zriedkavú chorobu/skupinu zriedkavých chorôb,
 • odporúčania na celoslovenskú prax alebo dokumenty obdobného zamerania, uplatňované v slovenskej praxi,
 • úroveň organizačného zabezpečenia správnej praxe v Slovenskej republike.
4. Expertízne pracovisko poskytuje vzdelávanie a tréning pre zdravotníckych pracovníkov v príslušných špecializáciách, vrátane paramedicínskych špecialistov, príp. aj nezdravotníckych profesionálov (učitelia, opatrovatelia), potrebné pre komplexné poskytovanie starostlivosti pacientom so zriedkavou chorobou/skupinou zriedkavých chorôb.
 • vzdelávacie aktivity za posledné tri roky, zamerané na všetky typy vzdelávania a tréningu, realizované pracovníkmi expertízneho pracoviska (prednášky, publikácie, workschopy, konferencie, kurzy, atď.) k téme zriedkavých chorôb/skupine zriedkavých chorôb).
5. Expertízne pracovisko sa zúčastňuje na výskume, aby dochádzalo k zlepšeniu poznania chorôb a k optimalizácii diagnostiky, starostlivosti a liečby, vrátane klinického vyhodnocovania dlhodobých efektov nových liekov.
 • výskumné aktivity expertízneho pracoviska v oblasti predmetnej zriedkavej choroby/skupiny zriedkavých chorôb,
 • medzinárodné zapojenie sa do výskumu.
6. Používanie manažmentu kvality na zabezpečenie starostlivosti, vrátane národných a európskych legislatívnych opatrení, účasť v interných a externých schémach kontroly kvality, ak sú použiteľné.
 • účasť expertízneho pracoviska v interných a externých schémach kontroly kvality.
7. Vysoká úroveň expertízy a skúseností, dokumentovaná napr.: ročným počtom poskytnutých expertíz a konziliárnych posudkov, citovanými publikáciami, grantmi, významné uznania expertízneho pracoviska.
 • počet evidovaných pacientov so zriedkavou chorobou,
 • regionálne rozloženie pacientov so zriedkavými chorobami,
 • podiel pacientov evidovaných v expertíznom pracovisku na predpokladanom celoslovenskom výskyte,
 • spolupráca s inými pracoviskami, ktorým sa poskytuje expertíza.
8. Expertízne pracovisko je zodpovedné za zber údajov pre klinický výskum, v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky podlieha hlásnej povinnosti príslušných chorôb s cieľom primárne kreovať národný register zriedkavých chorôb.
 • klinická databáza a vyhodnocovanie stavu manažovaných pacientov v expertíznom pracovisku,
 • odosielanie hlásenia o pacientoch z expertízneho pracoviska do registra zriedkavých chorôb, príp. do iných registrov, vedených v Národnom centre zdravotníckych informácií (týmto spôsobom sa vytvoria podmienky pre vznik virtuálneho registra zriedkavých chorôb, prostredníctvom ktorého sa Slovenská republika zapojí do európskej siete expertíznych pracovísk i do európskej databázy zriedkavých chorôb).
9. Expertízne pracovisko dokladuje rozsah multidisciplinárneho prístupu (ak je potrebný, integráciu medicínskych, rehabilitačných, psychologických a sociálnych potrieb).
 • činnosti jednotlivých medicínskych disciplín a ďalších špecializácií, zapojených do komplexného riešenia problematiky danej zriedkavej choroby/skupiny zriedkavých chorôb (aké sú potreby, ako sú naplnené).
10. Organizácia spolupráce na zabezpečení kontinuity starostlivosti počas detstva, dospievania, dospelosti a vo všetkých štádiách choroby v potrebných prípadoch.
 • odborné usmernenia,
 • systém evidencie pacientov postupom veku a pod.
11. Dlhodobá udržateľnosť činnosti expertízneho pracoviska v rámci systému organizácie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a jeho financovanie.
 • informácie a štatistiky o potrebnom obsahu a rozsahu činností expertízneho pracoviska v rámci systému zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike (ak tieto údaje nie sú za Slovensko presné alebo dostupné, dokladujú sa údaje z najbližších populácií).
12. Spolupráca expertízneho pracoviska s existujúcimi pacientskymi organizáciami v oblasti zriedkavých chorôb.
 • odborné prednášky na stretnutiach a aktivitách pacientskych organizácií,
 • príspevky v časopisoch, vydávaných pacientskymi organizáciami, príp. na internetovej stránke pacientskych organizácií.
ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE:
(opíšte silné stránky a slabé miesta poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vzhľadom na kritériá, ako aj celkový počet splnených kritérií v percentách)
 

Tabuľka č. 2
Postup na vyhodnocovanie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike

1. Žiadosť o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike môže predložiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblasti zriedkavých chorôb aspoň tri roky.
2. Žiadosti o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike sa vyhodnocujú na základe dvanástich kritérií, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1.
3. Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases – RD) (ďalej len „komisia“) zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečí transparentné vyhodnotenie žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Člen komisie nesmie vyhodnocovať žiadosť o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, predloženú jeho zamestnávateľom, ktorý je zároveň žiadateľom.
4. Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike nezávislá, vyhodnocuje ich podľa kritérií, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1, a postupu ktorý je uvedený v tabuľke č. 2.
5. V záverečnom hodnotení sa uvádzajú silné stránky a slabé miesta poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vzhľadom na kritériá, ako aj celkový počet splnených kritérií v percentách.
6. Na odporúčacie stanovisko pre zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike je potrebný celkový počet splnených kritérií 75 % a viac z najvyššieho možného počtu 100 %.
7. Ak je celkový počet splnených kritérií nižší ako 75 %, žiadosť o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike sa vyradí.
8. Nakoľko ide o zabezpečenie koncentrovanej starostlivosti vo vysoko a úzko špecializovanej oblasti, schválenie žiadosti o zaradenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike nie je nárokovateľné.
9. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe smerovania poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti zriedkavých chorôb rozhodne o zaradení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, so zreteľom na vyhodnotené kritériá, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1.
10. Rozhodnutie o zaradení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike je platné na dobu určitú, spravidla na tri roky. Po uplynutí tejto lehoty bude činnosť národného špecializovaného expertízneho pracoviska pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike prehodnotená podľa kritérií, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1.
11. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vedie na svojom webovom sídle zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení do siete národných špecializovaných expertíznych pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike.