Tlačiť Späť

Domov

Program Slovensko 2021-2027

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Logá projektu "Program Slovensko"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „MZ SR“) bolo v súlade s bodom B.6 uznesenia vlády SR č. 641 zo dňa 3. novembra 2021 a v súlade s § 10 bod 4 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválené ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Slovensko (ďalej ako „P SK“), ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Kompetencie ministerstva zdravotníctva sú upravené v zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením č. 691/2023, ktorej súčasťou sú oblasti intervencií a k tomu prislúchajúca kvantifikácia finančných prostriedkov z fondov EÚ pre P SK 2021- 2027 v gescií MZ SR.

Kontakt: info.eurofondy@health.gov.sk

Pre viac informácií k P SK: https://eurofondy.gov.sk/


AKTUALITY:

  • Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko zverejnilo dňa 09.07.2024 aktualizáciu č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Podpora sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v podpore dojčenia a vzťahovej väzby a vykonávanie klinických auditov v oblasti Baby friendly hospital initiative (BFHI)“ s kódom PSK-MZ-003-2024-NP-ESF+. Dôvodom aktualizácie č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je úprava merateľných ukazovateľov, ako aj zmena formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok, z dôvodu migrácie údajov z informačného monitorovacieho systému ITMS2014+ do ITMS21+. Viac o výzve nájdete tu.

  • Ministerstvo zdravotníctva ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko zverejnilo dňa 25.06.2024 novú výzvu pre národný projekt na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je podporiť zvýšenie odborných kapacít zdravotníckych pracovníkov a pomocného personálu v oblasti paliatívnej starostlivosti. Viac o výzve nájdete tu.

 

História aktualít


Výzvy:

Názov výzvy Dátum uzavretia výzvy
PSK-MZ-005-2024-NP-ESF+ - Stabilizácia personálu, ktorý poskytuje starostlivosť pacientom s indikovanou paliatívnou liečbou 30. 09. 2024
PSK-MZ-003-2024-NP-ESF+ - Podpora sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v podpore dojčenia a vzťahovej väzby a vykonávanie klinických auditov v oblasti Baby friendly hospital initiative (BFHI) 31. 08. 2024
PSK-MZ-002-2024-IUI-EFRR - Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investíci  neurčený
(výzva je otvorená do vyčerpania alokácie)
Výsledky výzvy PSK-MZ-001-2023-NP-ESF+  
PSK-MZ-001-2023-NP-ESF+ - Vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre príslušníkov MRK a znevýhodnené skupiny na podporu zdravia a prevenciu ochorení 24. 11. 2023


DOKUMENTY:

Súbor v .zip archívePríručka pre prijímateľa, verzia 1.0.

Súbor v .zip archívePodklady pre žiadateľov k definícii MSP

Dokument v .pdf formáteMetodické usmernenie - Jediný podnik

Súbor v .zip archívePodmienky pre zabezpečenie súladu investičných požiadaviek projektu so zásadou DNSH v znení aktualizácie č.1

Schéma minimálnej pomoci na podporu ďalšieho vzdelávania formou sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v .pdf súboreSchéma minimálnej pomoci na podporu ďalšieho vzdelávania formou sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Schéma štátnej pomoci na podporu miestnej infraštruktúry v .zip archíveSchéma štátnej pomoci na podporu miestnej infraštruktúry s cieľom integrácie služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni


Štatúty a rokovacie poriadky

Štatút v .pdf súboreŠtatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 1, ŠC RSO1.1 Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií (EFRR), opatrenia 1.1.3 a 1.1.4

Štatút v .pdf súboreŠtatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre ŠC RSO4.5 a ŠC ESO4.11


Metodiky:

Aktualizovaná verzia: (21. novembra 2023)

Metodika CIZS verzia 1.1 v .zip archíveMetodika CIZS určená pre projekty v rámci integrovaných územných investícií - verzia 1.1

Metodika RCIS verzia 1.1 v .zip archíveMetodika RCIS - verzia 1.1

 

Predchádzajúce verzie riadiacich dokumentov​​​