Tlačiť Späť

Domov

Nahlasovanie úväzkov vo všeobecných ambulanciách

Na účely každoročného vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov VAS bola novou právnou úpravou zavedená elektronická povinnosť nahlasovania úväzkov poskytovateľmi na príslušný samosprávny kraj.

Dôvodom je skutočnosť preukázaná počas tvorby novej právnej úpravy, že v súčasnosti neexistuje jeden jednotný a hodnoverný zdroj údajov o úväzkoch vo všeobecných ambulanciách. Údaje nahlasované do zdravotných poisťovní sa významne líšia v prípade toho istého poskytovateľa (40% prípadov) alebo chýbajú (nevyplnené) údaje o sestre/zdravotníckom asistentovi v rámci ročného výkazu M (MZ SR) 1-01 (28% prípadov). Po vytvorení novej databázy o úväzkoch spravovanej príslušným samosprávnym krajom, budú údaje o úväzkoch zdieľané so zdravotnými poisťovňami, ÚDZS a NCZI s cieľom znižovania administratívnej záťaže.

Podľa § 79 ods. 20 zákona č. 578/2004 Z. z. je poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti povinný samosprávnemu kraju poskytnúť do 14 dní od začatia prevádzkovania všeobecnej ambulancie a do 7 dní od každej zmeny aj bez vyžiadania v elektronickej podobe údaje o:

  1. počte lekárskych miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

  2. počte sesterských miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti v členení na sestra a zdravotnícky asistent,

  3. číselných kódoch lekárov a číslach registrácie v príslušnej komore všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) zákona u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s uvedením počtu pracovných hodín v mesiaci.

Zároveň § 102ao ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. ukladá poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí na území samosprávneho kraja prevádzkujú všeobecnú ambulanciu, povinnosť elektronicky zaslať samosprávnemu kraju údaje uvedené vyššie do 28. februára 2022 a z povinnosť nahlásené údaje aktualizovať pri každej zmene.

Jednorazové nahlásenie úväzkov do 28. februára 2022.

Ďalšie hlásenie IBA v prípade zmeny údajov.

Odporúčaný postup nahlasovania údajov je cez aplikáciu Ambulancia na portáli e-VÚC, ku ktorej majú všetci poskytovatelia bezplatný prístup.