Tlačiť Späť

Domov » Projekty a výzvy » Protidrogová politika

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030

Národná protidrogová stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2025 s výhľadom do roku 2030" (ďalej len "Stratégia") je definovaná ako základný strategický dokument  Slovenskej republiky v oblasti protidrogovej politiky. Je v poradí šiestym strategickým, nadrezortným materiálom pre oblasť drogovej politiky v Slovenskej republike, ktorým v roku 1995 položila základy národnej protidrogovej politiky a ktoré ďalej rozvíja a aktualizuje. Nadväzuje na Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013-2020 (ďalej len "NPS"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 380/2013. V nadväznosti na ukončenie platnosti NPS a vzhľadom na potrebu pokračovania aktivít pre dosiahnutie cieľov - chrániť a zvyšovať blaho spoločnosti a jednotlivcov, chrániť verejné zdravie, poskytovať vysoký stupeň bezpečnosti pre širokú verejnosť a zabezpečiť multidisciplinárny, integrovaný, vyvážený a faktami podložený prístup k drogovej problematike bola vytvorená nová Stratégia.

Slovenská republika ako člen Európskej únie (ďalej len "EÚ") rešpektuje všeobecný politický rámec a hlavné priority EÚ. Preto pri tvorbe strategických materiálov vychádza nielen z aktuálnej, domácej situácie ale súčasne aj z relevantných materiálov EÚ. Kľúčovým zdrojom pre tvorbu Stratégie bola Protidrogová stratégia EÚ na obdobie rokov 2021-2025, Protidrogový program a akčný plán EÚ na boj proti drogám na roky 2021-2025 a Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu (na roky 2020- 2024).

Stratégia je výsledkom spolupráce Ministerstva zdravotníctva SR; Ministerstva hospodárstva SR; Ministerstva financií SR; Ministerstva vnútra SR; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstva spravodlivosti SR; Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Ministerstva obrany SR; Ministerstva kultúry SR; Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR; Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti; Generálnej prokuratúry SR; Združenia miest a obcí Slovenska; občianskych spoločností; Centier pre liečbu drogových závislostí, VŠZP ako aj relevantných organizačných útvarov MZ SR.

Dňa 4. októbra 2021 bola Stratégia schválená Radou vlády SR pre protidrogovú problematiku a dňa 27. októbra 2021 bola Stratégia schválená uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 619/2021 - https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19602/1.