Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Stratégia v zdravotníctve

Stratégia v zdravotníctve

Od roku 2022

Vláda SR dňa 28. júna 2022 schválila Aktualizáciu Strategického rámca starostlivosti o zdravie na roky 2014 – 2030 (ďalej „Aktualizácia“).

Aktualizácia primárne vychádza zo Strategického rámca schváleného vládou v roku 2013, aktualizuje ukazovatele a opatrenia o také, ktoré boli medzitým schválené vládou v iných strategických dokumentoch (Plán obnovy a odolnosti, operačný Program Slovensko 2021 - 2027 a Vízia a stratégia rozvoja Slovensko do roku 2030) a zavádza systém pravidelného monitorovania stanovených opatrení a cieľov vo forme každoročne vydávaných monitorovacích správ.

Rezort zdravotníctva schválením Aktualizácie a pravidelným vypracúvaním ročných monitorovacích správ, ktoré sú v nej definované, získa účinný nástroj na základe ktorého bude môcť kvalifikovanejšie tvoriť svoje dlhodobé strategické smerovanie. Tento druh informácií bude obzvlášť užitočným východiskovým materiálom pri formulovaní priorít na nasledujúci rok, pri rozpočtových rokovaniach s MF SR, aj pri realizácii míľnikov zadefinovaných v Pláne obnovy a odolnosti.

Aktualizácia Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030

Súhrnná správa o vývoji v Strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 za obdobie od začiatku realizácie Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 do konca roka 2021

Suhrnna-sprava-Strategicky-ramec-starostlivosti-o-zdravie-2022.pdfSúhrnná správa o vývoji v Strategickom rámci starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030 za rok 2022


Od roku 2013

​​​Vláda dňa 18. decembra 2013 schválila Strategický rámec v oblasti starostlivosti o zdravie pre roky 2014 až 2030. Ide o základný dokument, ktorý určuje smerovanie zdravotnej politiky v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Primárnym motivačným faktorom jeho vytvorenia je snaha realizovať opatrenia na zvýšenie kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov.


Strategy in slovak healthcare sector

On December, 18th 2013 Slovak Government has approved material Strategic framework for health for 2014-2030. This document defines medium and long term direction of health policy. The main incentive for its creation is implementation of measures for improving the quality, sustainability and efficiency of the healthcare system and the health status of the population.​  

Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 - 2030

 

Strategic framework for health for 2014 - 2030

 


1
. Zápis zo stretnutia Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 z 26. 08. 2014  

Implementačná stratégia pre vytvorenie a implementovanie štandardných klinických postupov a štandardných postupov pre výkon prevencie  / EN: Implementation Strategy for the Development and Implementation of Standard Clinical Guidelines and Standard Guidelines for Prevention

Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti kvalitných služieb v primárnej a akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti   / EN:  Implementation Strategy - Integrated Health Care System

2. V dátume 28.11. - 9.12.2014 prebehlo hlasovanie k materiálu „Popis systému monitorovania a kontroly plnenia úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030  / EN: Description of the Monitoring and Control System for the Tasks Delivered Under the Strategic Framework for Health for 2014-2030  spôsobom per rollam. Jedenásť členov z celkového počtu osemnástich členov  Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 zaslalo súhlasné stanovisko s jeho znením.

3. Počas mája a júna 2015 bola spôsobom per rollam schválená Správa za rok 2014 o stave plnenia úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030. Po zapracovaní pripomienok súhlasilo so znením správy jedenásť z osemnástich členov Monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030.

4. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo 7. februára 2017 štruktúru Transformačného plánu nemocníc.

Transformačný plán (TP) je jeden z kľúčových dokumentov, ktorý musia oprávnení prijímatelia štrukturálnych fondov z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 vypracovať a schválený predložiť spolu so žiadosťou o čerpanie fondov.

TP má predpísanú štruktúru, ktorú si spolu s návodom na vypracovanie môžete stiahnuť na nižšie uvedenom odkaze. TP je vyhodnocovaný a schvaľovaný Inštitútom zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR. Až po schválení Inštitútom je TP považovaný za schválený a pripravený pre potreby predkladania žiadosti o čerpanie fondov.

Inštitút zdravotnej politiky má 15 pracovných dní na vyhodnotenie predloženého TP. O výsledku schvaľovacieho procesu bude predkladateľ informovaný elektronickou aj písomnou formou.

Vypracované TP zasielajte na schválenie výlučne elektronicky vo forme jedného .pdf súboru, a to na adresu riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky, Martina Smatanu (martin.smatana@health.gov.sk).